DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

Programgruppe A: Adgang og infrastruktur

Læs mere

Adgang til parallelpublicerede OA-artikler i forskningsdatabasen

Status: Afsluttet
Tilknyttede bibliotek: Aalborg Universitetsbibliotek
Pulje: DEFF puljen

Det er vigtigt, at vi i dag udnytter alle de ressourcer maksimalt, vi har adgang til! Derfor har vi brug for infrastruktur, der kan være med til at tilgængeliggøre det, der af forskellige årsager kan være kompliceret at tilgå, fremsøge eller præsentere: Det der ligger udenfor det, man finde... Læs mere...r via en traditionel søge-process gennem biblioteket. I Den Danske Forskningsdatabase samler man danske universiteters forskningsproduktion, som i et vist omfang er parallelpubliceret materiale i forhold til de artikler, der publiceres i videnskabelige tidsskrifter. Når en bruger har fundet en artikelreference gennem et biblioteks søgesystem, bliver brugeren i dag kun præsenteret for den fuldtekstudgave, der er publiceret i et tidsskrift (en betalingsressource). Der er ingen kobling til – eller præsentation af – den identiske, og gratis version, der ofte er tilgængelig via DDF. Nærværende projekt er et specifikationsprojekt, der vil udarbejde en kravspecifikation for den funktionalitet der skal til, for at kunne skabe koblingen mellem bibliotekers søgesystemer og DDF’s gratis tilgængelige fuldtekstmateriale. Kravspecifikationen kan efterfølgende præsenteres for leverandøren af DDF, så den ønskede funktionalitet kan implementeres her og dermed stille den nødvendige infrastruktur til rådighed for bibliotekernes linkresolvere. Der er lavet et proof-of-concept på baggrund af ovenstående på AUB, der pt. kun kan håndtere opslag på DOI: http://bit.ly/NR5m8f og http://bit.ly/OX6mKw.

Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer

Status: Igangværende
Tilknyttede bibliotek: Det administrative bibliotek
Pulje: DEFF puljen

Det Administrative Bibliotek har en forpligtelse mht. statslige myndigheders publikationer, uanset disses udgivelsesmedium: at indsamle, opbevare, registrere og stille dem til rådighed. Men biblioteket har gennem de seneste år afdækket et problem med de statslige digitale udgivelser, da udgivern... Læs mere...e sjældent/aldrig giver besked om nyudgivelser. Biblioteket har testet en række forskellige metoder til at indhente oplysninger om nyudgivelser, men uden det forventede resultat; nemlig en komplet dækning af udgivelserne. Projektet vil kunne sikre en automatisk overvågning og indhentning af referencer til og metadata fra alle publikationer fra de udvalgte statslige institutioner. Desuden vil der være en direkte kobling til Statens Netbibliotek.

Dokumentlevering via Pay Per View (PPV) - del 1

Status: Afsluttet
Tilknyttede bibliotek: Aalborg Universitetsbibliotek
Pulje: DEFF puljen

De små og mellemstore biblioteker står over for en stigende udfordring med, at økonomien ikke er til store, samlede licensindkøb hvorfor adgangen til f.eks tidskriftsartikler bliver fragmenteret og agfhængig af tidskrævende fjernlånsprocesser. Derfor kan PPV være et interessant alternativ, d... Læs mere...er hurtigt kan tilgængeliggøre materiale mod en forbrugsbaseret afregningsmodel. Store biblioteker kan også have en interesse i PPV, da det kan bidrage til en serviceforbedring overfot brugerne, f.eks. i forbindelse med en hurtig adgang til nødvendig litteratur, der ellers ikke er tilgægelig. Endelig vil SMV'erne muligvis have en stor gavn af projektet, da de vil kunne (som personlig betaler) få glæde af de af DEFF indgåede PPV aftaler via bibliotekernes eksisterende søgegrænseflader. PPV leverancen tænkes som gående via en central PPV portal, der pakker købsprocessen ind i et uniformt interface, så brugeren ikke skal forholde sig til mange forlags individuelle PPV løsninger. I programgruppens handlingsplan er projektet skitseret som et samlet projekt med forhandling, konceptmodeller og udvikling. På baggrund af de forventede udfordringer omkring forhandlinger med forlag har programgruppen valgt at dele projektet op i to, hvor første del beskæftiger sig med forhandlinger og konceptmodellerne og udvikling vil ske i anden del, som kan ansøges efterfølgende. I henhold til programgruppens handlingsplan vil første del indeholde fase 1, mens anden del vil svare til faserne 2 til 4.

E-artikler til danske borgere

Status: Afsluttet
Tilknyttede bibliotek: Statsbiblioteket
Pulje: DEFF puljen

Dokumentleveringsprojektet, som blev ansøgt i den gamle DEFF Arkitektur & Middleware gruppe, er planlagt til at gå i luften april 2012. Projektet er et ét-årig pilotprojekt, som giver alle danskere adgang til videnskabelige elektroniske artikler. Brugeren kan fra bibliotek.dk søge i en arti... Læs mere...kelbrønd svarende til Statsbibliotekets artiklesøgning til Aarhus Universitet. Brugeren kan bestille en artikel, få den printet og sendt til sit lokale bibliotek. Formålet med ansøgning er at få tilskud til driftomkostninger på dokumentleveringsservicen i pilotperioden. Når brugeren via selvbetjening har udpeget den ønskede artikel, så skal en Statsbiblioeks medarbejder hente artiklen på licenshaversite, printe, og sende artiklen med den nationale kørselsordning. Medarbejderen skal anvende 3 minutter for at hente en artikel. En artikel er i gennemsnit 14 sider lang, og print i gråskala koster 21 øre pr. side. Forsendelsesarbejdsgangen tager en time dagligt for 100 artikler. Den natinale kørselsordning koster 2,10 kr. pr. artikel. En beregning af overstående viser at det koster Statsbiblioteket 24 kr. pr. artikel. Der ansøges om et drifttilskud på 20 kr. pr. artikel. Dvs. hvis der i pilotperioden leveres 1000 artikler, så bliver driftilskuddet 20.000. levering af 20.000 artikler svarer til 400.000 kr. og levering af 30.000 artikler svarer også til 400.000 kr.

Fra samlingsopbygning til differentieret videnpushing: formidlingsplatform til professionsudd.

Status: Afsluttet
Tilknyttede bibliotek: UC Nordjylland, Biblioteket
Pulje: DEFF puljen

Vision At skabe adgang via en sektorspecifik grænseflade til alle de ressourcer som studerende og undervisere efterspørger, hvad enten det drejer sig om bogligt materiale, e-bøger, elektroniske tidsskrifter, licensbelagte databaser eller relevante data i UC Viden At skabe et sektor-driftsmi... Læs mere...ljø til generering af professionsspecifikke formidlingsopgaver på tværs af institutionerne Formål At skabe en samlet formidlingsplatform til professionshøjskolerne bestående af tre elementer: Bibliotekssystem OLS (Open Library Solution) – en række services, der samlet kan afløse vores nuværende bibliotekssystem Integra Professionsbrønd en central databrønd, som består af relevante ressourcer og løbende kan tilføjes nye kilder Metadataløsning inkl. linkresolver til håndtering af adgang til Professionshøjskolernes kommercielle licenser Etablere en projektorganisation, der kan sikre implementering af en samlet sektorløsning Etablere en driftsorganisation, der kan sikre fremtidig udvikling

Fremfinding og tildeling af PID'er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser

Status: Afsluttet
Tilknyttede bibliotek: Det administrative bibliotek
Pulje: DEFF puljen

Projektets mål er at udvikle et program 1) der kan fremfinde url'er (=PID persistent identifiers) i Netarkivet tilhørende digitale publikationer udgivet af statslige myndigheder og indsamlet til Netarkivet gennem KBs regelmæssige høstninger af det danske net 2) der - ud fra tilsendte l... Læs mere...ister fra Det Administrative Bibliotek indeholdende udgiverurl'er i digitale publikationer udgivet af statslige myndigheder og beliggende i Statens Netbibliotek - kan returnere listerne til Det Administrative Bibliotek med PID'er tilføjet.

Håndtering af differentieret adgang til e-ressourcer

Status: Afsluttet
Tilknyttede bibliotek: Statsbiblioteket
Pulje: DEFF puljen

Forskningsbiblioteker med differentierede målgrupper sender ofte brugerne til forgæves download af e-ressourcer, da brugeren sent i adgangsforløbet afvises på grund af utilstrækkelige rettigheder. En e-ressourcer kan fx være frit tilgængelig under OpenAccess, være afgrænset til et bestemt ... Læs mere...fakultet eller være tilgængelig fra en dokumentleveringsservice. Ofte vil et bibliotek have flere adgang til samme artikel, men underlagt forskellige adgangskriterier. Formålet med projektet er at styre og synliggøre adgange og adgangskriterier allerede i brugerens søgeresultat, så brugeren nemt kan vælge en fungerende adgang og ikke går forgæves. Ovenstående kræver to ting. Der skal udvikles et register, hvor forskningsbiblioteket kan registrere og vedligeholde adgangskriterier for de enkelte e-ressource licenser. Der skal desuden udvikles en service, som ud fra en fremsøgt e-ressource (identificeret med openURL) returnerer mulige adgange og adgangskriterier. Ovenstående skal indpasses i forskningsbibliotekernes eksisterende setup med søgesystem, ERMS, linkresolver, ezProxy og brugerregister. I projektet skal der designes en referencearkitektur for ovenstående. Denne skal indeholde åbne interfacespecifikationer og generiske rollebegreber, så det bliver muligt at bygge tværinstitutionelle servicens ovenpå de individuelle institutionsløsninger. Dvs. åbne op for adgang fra bibliotek.dk etc.. Endeligt skal løsningen programmeres og idriftsættes på KB og SB.

National aggregeret linkresolver - første fase

Status: Afsluttet
Tilknyttede bibliotek: Statsbiblioteket
Pulje: DEFF puljen

En national Aggregeret Linkresolver (NAL) skal kunne informere brugeren om, hvilke intitutioner der har licens til den fremsøgtee-ressource, og om ressourcen kan leveres via en dokumentleveringsservice eller pay-pr-wiew. Herefter kan brugeren ud fra sine institutionelle tilknytninger, geografiske ... Læs mere...placering eller pengepunge beslutte, hvordan materialet nemmest tilgås. I projekets første fase udvikles og idriftsættes en NAL som aggregerer de store forskningsbiblioteker institionelle linkresolvers. NAL kan kaldes interesserende e-ressource søgesystemer i form af en XLM-serivce. Et søgesytem kalder NAL med data som indentificerer den ønskede e-ressource (OpenURL syntaksen anvendes til indentifikation). NAL videresender ønsket til de tilknyttede linkresolvers og retunerer det aggregerede svar (adgangsmulighederne). For at blive tilknyttet NAL skal den institutionelle linkresolver kunne kaldes via en XML-service. Institutionen opsætter selv tilknytningen via et administrativt interface.

Sektorbaseret brugerbase for professionshøjskolerne

Status: Afsluttet
Tilknyttede bibliotek: University College Nordjylland
Pulje: DEFF puljen

Vision: Sektorbaseret brugerbase for professionshøjskolerne. En fælles konsolideret brugerbase vil løse nogle af de organisationsdataproblemer man gentagne gange er løbet ind i på tværs af UC sektoren i forbindelse ved implementeringen af PU:RE og andre systemer. Med et ensartet datagrundl... Læs mere...ag vil det fremadrettet være muligt at levere standardiserede data for en hel sektor. Det vil betyde, at der i forhold til leverandører kun skal laves én integration i stedet for syv. Projekt med at skabe en fælles konsolideret brugerbase skaber fundament for hurtigt at kunne agere i forhold til de nye omverdenskrav der er i forhold til at aftage stamdata fra institutionerne. Samtidigt komplementerer og udvider projektet anvendelsensdimensionen af et eksisterende føderationsarbejde (WAYF) væsentligt. Med etableringen af en fælles konsolideret brugerbase vil en hel sektor være kalr til at levere en stor mængde standardiserede data til aftagersystemer - hvad der muliggør digitalisering i et væsentligt højere tempo end hvis der ikke tilvejebriugens en fælles brugerbase. Det økonomiske potentiale er stort og der vil være en skalagevinst der muliggør mange flere tiltag fremadrettet. Projektorganisering: Projektgennemførslen forankres i UCN, Der nedsættes en styregruppe bestående af 2 IT-chefer og en Bibliotekschef med reference til RADU (Professionshøjskolenernes Ressource og Adminstrations Direktør Udvalg). Den efterfølgende drift har RADU forpligtet sig på at finde en løsning.

Udbredelse af Persistente Identifiers og videreudvikling af den danske infrastruktur.

Status: Afsluttet
Tilknyttede bibliotek: Det Kongelige Bibliotek
Pulje: DEFF puljen

Dette er fase 2 af DEFF projektet: Dansk Infrastruktur for Persistente Identifiers' (PID). I fase 1 implementeres en dansk infrstruktur for PID. Herunder en implementering af en resolvertjeneste, samt en forretningsmodel for videreførelse efter projektets afslutning. Hovedmålet med fase 2 e... Læs mere...r at få udbredt den danske PID infrastruktur til danske interessenter. Dette sker ved følgende: 1) Etablering af et dansk PID community. Branding af den danske PID infrastruktur og anvendelse af PID i hele workflowet, fra den enkelte forsker til arkivet og videre til brugeren. Dette sker ved at etablere et dansk website for PID hvor formålet er at få udbredt forståelsen for PID systemer og anvendelsen. De enkelte PID systemer gennemgåes. Interessenter kan se hvordan den danske PID infrastruktur er opbygget og hvordan man kan blive tilsluttet. Der skal samtidigt opbygges kompetencer til besvarelse af spørgsmål indenfor PID systemer generelt. 2) Integration til områder som har behov for PID såsom: 2a) Universiteternes repostories (PURE). 2b) Kulturarvs repositories hod f.eks KB og SB. 2c) Dansk digitalt materiale (publikationer, datasæt osv) fra offentlige institutioner. 3) Følg med i den globale udvikling indenfor PID infrastruktur og serivce, herunder især søge samarbejde med de internationale Handle aktører. 4) Identifikation og implementering af PID service. 5) Videreudvikling og drift af den danske PID infrastruktur i det kommende år.

Søg i projekter

Søg efter projekter eller idéer.

Hvis du har behov for at benytte flere kriterier har du mulighed for at bruge avanceret søgning

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til:

Daniel Brandorff
dbr@kulturstyrelsen.dk
+45 3373 3350

Log ind

Her kan du forbinde din Facebook-profil og bl.a. invitere dine Facebook-venner. Klik på den blå Connect with Facebook-knap og følg vejledningen.

 

Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989