Faglitteratur på Litteratursiden og i bibliotekerne

Projektleder: Litteratursiden
Samlet bevilling: 660.000 kr.
Tidsramme: 1. august 2011 til 1. februar 2014
Status: Afsluttet
Indsatsområde: Digitale services
Nøgleord: danskernesdigitalebibliotek
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter

Kort om projektet

Projektet er et samarbejde mellem Litteratursiden, DR og bibliotekerne om samfundsdebatterende faglitteratur. Via læseklubber, blogs, anbefalinger med mere opbygges den digitale formidling af genren på LS med henblik på at skabe mere samfundsdebat digitalt og på bibliotekerne. Med debatarrangementer/forfatterturné der tager afsæt i fagbøger og temaer fra Litteratursiden/DR's platforme forbindes den digitale indsats med fysiske arrangementer. Projektet undersøger i projektfasen hvordan afgrænsningen af fagbogsgenren vil fungere bedst muligt ift. målet om at ramme nye og eksisterende målgrupper i et virtuelt fællesskab.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Projektet løfter en del væsentlig del af biblioteksopgaven vedr. faglitteratur og har med sigte på den fælles digitale formidling potentiale til at indgå som en faglitterær tematisk indgang i et samlet DDB. Desuden fokuserer projektet på berigelse af eksisterende indhold og på at undersøge nye formidlingsmåder på tværs af generer og platforme, og på at nå nye målgrupper. Synliggørelsen af fagbøger, emnemæssig søgefacilitet samt forberedelse af data til DDB vil samlet set give en væsentlig forbedring af den eksisterende formidling, samt være forberedende til etablering af nye formidlingskoncepter af faglitteratur i DDB. Justering/forbehold: Indhold produceret i faglitteraturkomplekset skal kunne eksportere data til bibliotek.dk og brønd.TING. Derudover skal de foreslåede biblioteksklubber genbruge den biblioteksklubplatform, som projektet Community OpenSource Bibliotek er ved at udvikle, så der ikke sker paralleludvikling.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Styrelsens kontaktperson

Tilgængelige rapporter:
2013-01-24, 2012-08-30

Faglig rapport - 2013-01-24

Projektstatus:

I løbet af 2. halvår 2012 er formidling af faglitteratur kommet til at spille en stadig større rolle på Litteraturside gennem anmeldelser, artikler og debat i læseklubben. Både biblioteksansatte og brugere har bidraget til den øgede mængde af indhold på sitet. Via partnerskab med DR om Fagbogklubben har vi med forskellige indholdstyper på flere platforme skabt en langt bredere formidling af faglitteratur. Den digitale formidling i 2. sæson af Fagbogklubben blev understøttet af 26 forfatterarrangementer på bibliotekerne. Derudover stod vi for 48 arrangementer inden for forskningsformidling, som er endnu et spor i Fagbogklubben lanceret i 2012 i samarbejde med Aarhus Universitet. I oktober 2012 fastlagde vi titlerne til 3. sæson af Fagbogklubben, dvs. 1. halvår 2013, og her har vi tilrettelagt 56 arrangementer inden for Fagbogklubben og Tænkepauser. Med de mange arrangementer har vi i løbet af 2012 skabt en større synergi mellem Litteratursidens indhold og det fysiske bibliotek.


Projektrapport:

I lighed med 1. sæson af Fagbogklubben (1. halvår 2012) har vi til 2. og 3. sæson fremstillet et idekatalog til bibliotekerne med tilbud om arrangementer, ideer til udstillinger samt PR-materiale. Bibliotekerne melder tilbage, at arrangementerne er populære og appellerer til nye målgrupper. Som noget nyt producerede vi tilbuddet med arrangementer inden for Fagbogklubben og Tænkepauser i foråret 2013 i et samlet katalog, så bibliotekerne kunne planlægge ud fra det samlede antal arrangementer. På opfordring af bibliotekerne vil vi i foråret 2013 sende tilbuddet om efterårets arrangementer tidligere, så det matcher deres planlægning bedre. Arrangementerne indgår i vores strategi om at anvende Litteratursidens indhold i biblioteket som mødested. Med den øgede formidling af fag- og debatbøger er læringsrummet på Litteratursiden styrket. Frem over vil vi synliggøre fagbøgerne endnu mere ved at inddrage mere aktuelt faglitteratur under de enkelte temaer på sitet og i det hele taget eksperimentere med stadig nye måder at formidle faglitteraturen på med vægt på debat og brugerinvolvering. Desuden er det planen at faglitteraturen markeres gennem et stort tema om genren i 2013. Litteratursiden er med koblingen af skønlitteratur og faglitteratur godt i gang med den digitale formidling af begge genrer, som vil muliggøre nye formidlingskoncepter, når hele fagbogssitet er implementeret i forbindelse med den nye version af Litteratursiden i løbet af 2013. Især den personalisering, som bliver central på den nye version af sitet. Med koblingen af indhold til andet relevant indhold for brugerne, som ofte går på tværs af skøn- og faglitteratur, og med den nye version af sitet i det hele taget, ser Litteratursidens sig som en del af Danskernes Digitale Bibliotek. Konceptet med arrangementer og brugen af sitets indhold i den forbindelse er med til at give erfaringer og ideer til hvordan der også kan skabes større merværdi mellem sitets skønlitterære indhold og det fysiske bibliotek.


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:


Overholder projektet tidsplanen:


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Lise Vandborg
E-mail: lva@aarhus.dk
Telefon: 89409212

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind