DEFF puljen

Her kan du søge på samtlige DEFF-projekter - både afsluttede og igangværende. Projekterne daterer sig tilbage til DEFFs start i 1998 og op til i dag.

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata

Det Kongelige Bibliotek

Projektleder: Birte Christensen-Dalsgaard

Samlet bevilling: 510.835 kr.

Tidsramme: 10. december 2012 til 31. december 2013

Status: Afsluttet

Indsatsområde: Programgruppe C: Services til forskere
Nøgleord: Forskningsdata, infrastruktur
Bookmark and Share
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter
Kort om projektet
Projektets primære formål er at give et større afkast af de danske forskningsresultater ved at opsamle, dele, formidle, videreudnytte, videreudbygge, citere, kontrollere og bevare forskningsdata. Sekundære formål er at udnytte eksisterende kapacitet og løsninger effektivt og dermed rationalisere den samlede danske investering i området samt at videreføre dialogen med relevante normdannende aktører, herunder universiteter og forskningsråd. I fase 1 vil projektet bl.a.: Studere og sammenfatte krav og behov fra tidligere initiativer, herunder DEFF-projektet Forvaltning af forskningsdata. Etablere et samarbejde med relevante udenlandske partnere og holde kontakt til andre interessenter, herunder universiteter og it-afdelinger dér. Etablere et testområde til evaluering og arbejde med systemer inden drift. Evaluere relevante services og systemer. Analysere og evaluere eksisterende ressourcer indenfor vejledning og formidlings- og undervisningsværktøjer, herunder MANTRA, og scenarier for deres implementering. Indstille evaluerede løsninger til dansk lokalisering og implementering. Sammenfatte analyse, krav m.v. i en samlet evalueringsrapport og kravspecifikation. Udarbejde et projektinitieringsdokument med en endelig økonomi og detaljeret aktivitetsplan. Arbejde for at udvide kredsen af projektpartnere i fase 2. Ved afslutning på fase 1 fremsendes projektets leverancer med en opdateret ansøgning til DEFF. I fase 2 produceres projektets øvrige leverancer.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier
Forskningsdata er et meget stort og kompliceret indsatsområde for universiteterne og universitetsbibliotekerne har gennemført flere DEFF projekter og er nu kommet så langt, at man kan gå i gang med den første fase i at skabe en fælles infrastruktur for forskningsdata og der er etableret samarbejde med DeIc. Projektet er et oplagt DEFF projekt og der er vigtigt, at DEFF via projektet bidrager til en dansk infrastruktur, hvor universitetsbibliotekernes oplagte kompetencer og viden på området kommer i spil.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Styrelsens kontaktperson
Biblioteker
Det Kongelige Bibliotek
Tilgængelige rapporter:
2013-05-15

Faglig rapport - 2013-05-15

Projektstatus:

Projektet er i opstartsfasen efter afholdt kick-off møde 5. april 2013. Status ultimo April er, at projektet har: - udarbejdet en detaljeret aktivitetsplan for projektets fase 1 - udarbejdet en detaljeret allokering af personer og ressourcer til projektets aktiviteter - udarbejdet en interessentanalyse - identificeret succeskriterier og risici - påbegyndt udarbejdelsen af en kommunikationsplan - etableret et projektwebsted, https://sites.google.com/site/fifprojekt - indsamlet information om løsninger, som skal evalueres - etableret kontakt til nøglepersoner i Holland (SURF, DANS) og Storbritannien (University of Oxford, JISC) ansvarlige for forskningsdataløsninger der


Projektrapport:

Projektets opstart har fokuseret på at skabe en fælles forståelse af projektets formål, opgaver og retning blandt projektdeltagerne. Kick-off mødet omfattede derfor bl.a.: - udarbejdelse af projektets succeskriterier og risicikoanalyse - en gennemgang af tidligere projekter og eksisterende initiativer hos partnerne - interessentanalyse og -håndtering - gennemgang af de løsninger, projektet vil evaluere i fase 1 - projektets detaljerede aktivitetsplan, ressource- og budgetallokering - projektets samarbejdsorganisation og kommunikation Projektet har etableret et projektwebsted (https://sites.google.com/site/fifprojekt), der anvendes af projektets partnere til deling af ressourcer og kan fungere som kommunikationsplatform med projektets interessenter. Udarbejdelsen af en kommunikationsplan er påbegyndt. Planlægningen af workshops med interessenter er påbegyndt. Partnerne har arbejdet på identifikation af løsninger til evaluering i projektet. Projektet var repræsenteret ved Knowledge Exchange workshoppen 'Making Data Count' (http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=576) og etablerede ved den lejlighed kontakt til nøglepersoner fra Holland og Storbritannien. En række af de i perioden udarbejdede produkter vil blive forelagt projektets styregruppe til beslutning.


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:

Projektstart er fastsat til april 2013; forventningen var oprindeligt primo 2013.


Overholder projektet tidsplanen:

Projektet overholder tidsplanen ultimo april.


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Christian Ertmann-Christiansen
E-mail: chec@kb.dk
Telefon: 33474718

Kontakt

Christian Hagen Thomasen
cht@kulturstyrelsen.dk
+45 3374 4581

Log ind

 

Slots- og Kulturstyrelsen | DEFF | H.C. Andersens Boulevard 2 | 1553 København V | tlf. 33 73 33 73 (hverdage kl. 9-16) | fax 33 73 33 72 | deff@kulturstyrelsen.dk | CVR 56 79 81 10 | EAN lok. nr. 5798000793989