Tekst og node på nettet

Det Kongelige Bibliotek

Projektleder: Det Kongelige Bibliotek
Samlet bevilling: 300.000 kr.
Tidsramme: 1. juni 2011 til 1. juni 2012
Status: Afsluttet
Indsatsområde: Digitale services
Nøgleord: Musik, danskernesdigitalebibliotek, noder
Information
Aktivitet
Deltagere
Faglige rapporter

Kort om projektet

Ophavsmændenes kompositioner, forlagenes noder og bibliotekets samlinger stilles til rådighed. Copydan vil klarere rettigheder, så også nyere noder kan lægges op, ikke mindst ved digitalisering af KBs samlinger af efterspurgt materiale. Brugerne vil kunne få indtryk af et værk og vil få adgang til netop de noder, de har behov for uanset om det er til kor, orkestre eller en borger. Man kan søge særlige sammensætninger af instrumenter, udskrive nodestemmer, transponere værker med mere.

Tilsagn fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Projektet udfylder et stort behov hos brugerne, som vi hidtil ikke har kunnet opfylde digitalt. Der er allerede lavet et stort forarbejde ift. til behov, rettigheder og samarbejdspartnere som sikrer en bred anvendelighed og nytteværdi. Justering/forbehold: For at sikre projektet kan bruges til formidling på folkebibliotekerne skal metadata eksporteres til bibliotek.dk samt brønd.TING, så noderne kan eksponeres i nationale og lokale kataloger. Der skal etableres login via WAYF, så brugerne nemt kan logge ind med deres foretrukne id. Platformen skal understøtte counter, så anvendelsen kan dokumenteres og benchmarkes. Der bør være en abonnementsordning så folkebibliotekerne kan betale for brugernes forbrug.

Presseklip

Ingen presseklip tilføjet

Milestones

Ingen milestones tilføjet

Kalender

Ingen begivenheder tilføjet

Henvisninger

Ingen henvisninger tilføjet

Projektdeltagere

Styrelsens kontaktperson

Biblioteker

Det Kongelige Bibliotek
Tilgængelige rapporter:
2012-08-14

Faglig rapport - 2012-08-14

Projektstatus:

Der arbejdes med udvikling af web-grænseflader. Der udestår at udarbejde aftalelicens og forretningsmodeller


Projektrapport:

Efter undersøgelser og møder med flere mulige leverandører af teknologi til digitale noder, blev der i midten af april indgået en aftale med firmaet Noteflight i Boston, USA (www.noteflight.com) om et års adgang til deres Noteflight Publishing Server (NPS). Der er i løbet af vinteren 2011-12 blevet afholdt konsultationer med rettighedshavernes foreninger og musikforlag om repertoire til pilotprojektet. På denne baggrund er der blevet udarbejdet en liste på 90 værker af forskellig art til produktion til pilot-sitet. Der har yderligere i foråret 2012 været afholdt møder med et par musikforlag om levering af filer, og på den baggrund er der til dato modtaget filer for ca. 30 værker. Undersøgelse og produktion baseret på de modtagne pakker er påbegyndt, og de første værker er lagt ind i NPS-serveren. Sideløbende med dette er der blevet indskannet 12 værker fra Det Kongelige Biblioteks magasiner. Oparbejdelsen af disse indskannede filer er ligeledes påbegyndt. Der har været udarbejdet en demonstrator af node-serveren med to værker fra Det Kongelige Bibliotek, og det videre arbejde med udviklingen af web-grænseflader pågår i øjeblikket. Projektet har i løbet af efteråret og vinteren 2011-12 været en del sygdomsramt og er derfor ikke kommet så langt som planlagt. Det forventes at der i 3. kvt. 2012 vil blive indhentet yderligere digitale filer fra forlagene, og den resterende del af de 90 værker vil blive indskannet. Web-applikationen forventes ligeledes færdigudviklet i 3. kvt. Det samlede materiale vil blive lagt op på Noteflight serveren og være tilgængeligt herfra for projektets deltagere via den udviklede web-applikation. I 4. kvt. 2012 vil projektets parter have mulighed for at evaluere pilot-sitet, at gennemføre brugertests og at fortsætte ideudviklingen til hvordan levering af noderne bedst kan bygges ind i de ønskede formidlingsløsninger.


Afvigelser i forhold til ansøgning i denne periode:

Undersøgelser og møder med flere mulige leverandører af teknologi til digitale noder tog lidt længere tid end påregnet. Der blev i midten af april 2012 indgået en aftale med firmaet Noteflight i Boston, USA.


Overholder projektet tidsplanen:

Det forventes at projektarbejdet vil tage den oprindeligt kalkulerede tid set i forhold til tidspunktet for indgåelsen af aftalen med Noteflight, jf. ovenfor.


Generelt:


Vedhæftede filer:

Ingen vedhæftede filer


Kontaktperson vedrørende denne rapport:
Navn: Anders Sparre Conrad
E-mail: asc@kb.dk
Telefon: 33474733

Kontakt

Ulla Kvist
ukv@kulturstyrelsen.dk
3373 3364

Log ind